Andrahandsuthyrning

Bostadsrättsinnehavare som önskar hyra ut i andra hand måste alltid ha ett godkännande från styrelsen.

Andrahandsupplåtelse
Med upplåtelse i andra hand avses att bostadsrättshavaren upplåter lägenheten till någon annan person för självständigt brukande. Vid bedömningen saknas det betydelse om bostadsrättshavaren tar ut hyra för upplåtelsen. Likaså saknar det betydelse om den föreslagna hyresgästen är en närstående person till bostadsrättshavaren.
All andrahandsupplåtelse kräver styrelsens tillstånd.

Att ha någon inneboende hos sig är inte att anse som upplåtelse i andra hand och kräver inte styrelsens tillstånd.
En bostadsrättshavare får ha inneboende, förutsatt att det inte medför men för bostadsrättsföreningen eller någon medlem i bostadsrättsföreningen.

 

Ansökan om andrahandsupplåtelse
Huvudregeln i bostadsrättslagen är att en bostadsrättshavare inte får upplåta sin lägenhet i andra hand utan bostadsrättsföreningens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Tillstånd ska sökas i god tid före den tilltänkta andrahandsupplåtelsen påbörjas. För att upplåtelse i andra hand ska kunna godkännas ska det i ansökan finnas förslag på en namngiven hyresgäst. Likaså ska ansökan bland annat innehålla uppgift om andrahandsupplåtelsens längd.

Om bostadsrättsföreningen inte ger sitt samtycke kan bostadsrättshavaren ansöka om att få hyresnämndens tillstånd till upplåtelsen. Hyresnämnden ska ge tillstånd till upplåtelsen om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Hyresnämndens beslut går inte att överklaga.

Olovlig andrahandsupplåtelse
Om bostadsrättshavaren varken fått tillstånd för andrahandsupplåtelse från styrelsen eller hyresnämnden och ändå upplåter lägenheten i andra hand är det en olovlig andrahandsupplåtelse. Likaså är det en olovlig andrahandsupplåtelse om tillståndet för andrahandsupplåtelse löpt ut och andrahandshyresgästen bor kvar trots att nytt tillstånd inte ansökts om eller beviljats. Vidare är det en olovlig andrahandsupplåtelse om bostadsrättshavaren fått tillstånd för andrahandsupplåtelse till en viss person men en annan andrahandshyresgäst bebor lägenheten.

Olovlig andrahandsupplåtelse kan föranleda förverkande av bostadsrätten, vilket innebär att bostadsrätten sägs upp. Om bostadsrättshavaren inte flyttar inom tre månader från det datum då den blivit delgiven uppsägningen kan avhysning och tvångsförsäljning av bostadsrätten blir aktuellt.

Bostadsrättshavarens skyldigheter
När lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättshavaren ansvarig gentemot bostadsrättsföreningen för alla sina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls.

Hemförsäkring
Bostadsrätten är bostadsrättshavarens lösa egendom. Bostadsrättshavaren bör således ha kvar sin bostadsrättstilläggsförsäkring och hemförsäkring som skydd om något skulle hända i lägenheten när den är upplåten i andra hand. I vissa fall finns en gemensam bostadsrättstilläggsförsäkring i bostadsrättsföreningen och då finns det skyddet automatiskt, men andrahandshyresgästen kan i regel inte själv teckna någon sådan tilläggsförsäkring. Även andrahandshyresgästen bör ha en hemförsäkring för sina saker och för att kunna ersätta bostadsrättshavaren för eventuella skador.

Källa: HSB Fastighetsförvaltning Göta AB 2018-06-24

  • I ansökan skall det framgå vilket skäl som ligger till grund för andrahandsupplåtelse, namn på hyresgästen, samt tidsperiod för uthyrningen.
  • Exempel på skäl för andrahandsupplåtelse kan vara studier eller arbete på annan ort, sjukhusvistelse eller provbo med sin partner.
  • Ansökan görs skriftligen och lämnas sedan in till styrelsen.
  • Hyr bara ut till någon du litar på - du som bostadsrättshavare ansvarar för bostaden och vad som händer där även vid uthyrning. Eventuella störningar eller obetald månadsavgift kan i värsta fall leda till att bostadsrätten förverkas.

I stadgarna § 12 Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse, står det följande;
Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10% av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Bostadsrättsföreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som bostadsrättsföreningen ska vidta med anledning av lag eller författning. 

Styrelsen brf Trädlyckan har tagit beslut om ta ut en avgift på 5 % vid andrahandsupplåtelse fr.o.m 1 april 2018.